Meeting with Arkhiloskalo and Arboshiki inhabitants

Meeting with Arkhiloskalo and Arboshiki inhabitants

2018-09-18