სქესი

მიწაზე საკუთრების უფლება რეგისტრირდება წარმოდგენილი უფლების დამდგენი დოკუმენტების შესაბამისად. მესაკუთრედ რეგისტრირდება საქართველოს ყველა მოქალაქე. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სამუშაოების ფარგლებში საკუთრების უფლება დარეგისტრირდა რამდენიმე ათას ქალი მესაკუთრის სახელზე.

 

ქალი: 6774
კაცი: 8971