მიწის კატეგორიები

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიწის ნაკვეთი შეიძელბა იყოს სასოფლოს სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო კატეგორიის.

სასოფლო სამეურნეო კატეგორიის მქონე მიწის ნაკვეთი არის: საძოვარი, სათიბი, სახნავი (მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული, საბაღე, საბოსტნე) და საკარმიდამო მიწის ნაკვეთი.

არასასოფლო-სამეურნეო კატეგორიის მქონე მიწის ნაკვეთი არის ყველა ის მიწის ნაკვეთი, რომელიც არ მიეკუთვნება სასოფლოს-სამეურნეო მიწის კატეგორიას.

 

არასასოფლო სამეურნეო: 893
სასოფლო სამეურნეო: 15450