მედიაცია

პროექტის განხორციელების პროცესში მხარეთა შორის დავის გამოვლენის შემთხვევაში საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო დავის გადასაწყვეტად სავალდებულო წესით მიმართავს სანოტარო მედიაციას ან საქმეში რთავს მედიატორს (მედიატორებს), რომელიც (რომლებიც) მხარეებს აცნობს (აცნობენ) მედიაციის პირობებს და მათი თანხმობით ნიშნავს (ნიშნავენ) შეხვედრის დროსა და ადგილს. მხარეთა თანხმობის შემთხვევაში ფორმდება სანოტარო მედიაციის მორიგების ოქმი, რომელიც მიწის ნაკვეთზე უფლების რეგისტრაციის საფუძველია.


მედიაცია: 1049